ZIE, HET LAM GODS, DAT WEGNEEMT DE ZONDEN VAN DE WERELD (Joh. 1,29)

Johannes de Doper is geboeid door Jezus’ persoonlijkheid. Met een aanstekelijk enthousiasme spreekt hij over Jezus. Hij zegt over Hem: “Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.” Deze uitspraak doet ons herinneren aan wat er gebeurde in Egypte. De Joden moesten aan de vooravond van hun bevrijding uit de macht van de farao een lam slachten en het staande en met hun reiskleding aan opeten. Het bloed van het lam moesten ze tevoren op de deurposten strijken, zodat de engel van de dood aan hen voorbijging.

Door dit beeld te gebruiken geeft Johannes te kennen wie Jezus is en welke Zijn missie is. Zijn bloed zorgt ervoor dat de engel van de dood aan ons voorbijgaat. Dat wij niet getroffen worden door de vergelding Gods om onze zondenschuld. Jezus’ bloed wast ons rein. Hij is het Lam dat onze zonden wegdraagt. Ga je gebukt onder jouw schuld: het bloed van het Lam wast jou rein! Wat hebben die woorden over het Lam Gods voor consequenties?

Velen van ons lijden aan het leven. Het mensenleven kan pijn doen. Wanneer je niet meer kan opbrengen wat je eigenlijk wil. Als het lichaam zeer doet dan komen vragen naar het ‘waarom’. Wie een zieke in de nabijheid heeft ervaart ook onmacht. Ik herinner mij een zeer ernstig zieke die mij vroeg om haar biecht te aanhoren. Dat deed mij opnieuw beseffen dat hetgeen ons mensen ten diepste bedrukt, niet alleen de pijn van ons lichaam is. En ook niet alleen de nood aan materiele welvaart.

Naast lichamelijk lijden ervaren velen ook geestelijk lijden. De meest snerpende pijn kan ook zielepijn zijn. Wat ons mensen ten diepste bedrukt, dat is de pijn om de scherven in ons leven. Hoe ouder wij worden, hoe meer wij inzien, dat we in ons leven hier en daar echt gefaald hebben. Dat we er nu en dan naast zaten. En wat gebeurd is, kun je niet terugdraaien, Wij mensen kunnen soms een en ander echt niet meer keren of goedmaken.

Gelukkig dan de mens, die Jezus kent! Die weet, dat je Hem mag aanbieden wat je bij niemand anders kwijt kunt. Namelijk je armoede, je falen, je zielepijn, je zonden. Gelukkig de mens die er vrede in vindt, dat wij ‘met al ons kwaad’ van God zijn. Iedere keer als we samen komen in de H. Mis om eucharistie te vieren, dan klinken de woorden: "Dit is mijn bloed dat voor u en velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden".

Uit ons leven wordt de zonde weggenomen voor zover wij ons aansluiten bij Jezus. Door te leven in een geest van openheid naar God en elkaar toe. Zo wordt ons iets duidelijk van de zin van ons leven. Namelijk er zijn voor God en voor de anderen. Zo wordt de zonde van de wereld weggenomen. Wij geloven niet in een God die erop uit is om te straffen, maar in een God die zelf in Jezus onze zonden wegdraagt. Wij mogen erop vertrouwen dat God liefde is!

We worden aan het begin van dit nieuwe jaar genodigd ons leven te oriënteren op Jezus. Laten we Johannes’ aansporing ter harte nemen en vertrouwen we ons toe aan dit ‘Lam van God’. In het besef dat ieder van ons slechts leeft van de vergeving. Als we Hem tot Heer in ons leven maken, delen we in die Geest van Liefde en worden we zelf tot mensen die eerder uit zijn op verzoening dan op vergelding. De wereld om ons heen zal er dan anders gaan uitzien!

(Eugène Dassen)